bhp1

W ramach tej usługi wykonujemy między innymi:

– szkolenia wstępne i okresowe BHP

– prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu BHP

– audyty stanu BHP

– sporządzanie okresowych analiz stanu BHP udział w ocenie ryzyka zawodowego opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP

– udział w postępowaniach powypadkowych

– prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP

– doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz pomoc w doborze najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

– udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu BHP pracy

– udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

– wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

– reprezentowanie klienta w przypadku kontroli np. PIP i PIS

– inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP