4
Terminy szkoleń osoby indywidulane
  • Warszawawa
    • 11 maja 2019
Terminy szkoleń firmy instytyuacje

Dowolny termin po wcześniejszej konsultacji.

Zarezerwuj lub dowiedz się więcej

9 + 3 =

DAN-MAR , oferuje profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla firm i instytucji, oraz szkolenia otwarte dla osób indywidualnych   Kładziemy duży nacisk na praktyczne aspekty szkolenia.  Wprowadzamy scenki sytuacyjne na których kursanci mogą przećwiczyć zdobytą w trakcie kursu wiedzę Zajęcia są prowadzone przez Ratowników oraz Instruktorów

Oferowane przez nas szkolenie jest odpowiedzią na obowiązek prawny posiadania kwalifikacji Państwa pracowników zgodnie z obowiązującymi aktami:

 

Tematyka szkolenia. Cena dla klienta indywidualnego.  Ceny dla firm znajdują się poniżej prgogramu

NAZWA KURSU

CENA KURSU

HARMONOGRAM

Otwarty Kurs Pierwszej Pomocy

 

 

150 zł/os.

·        Informacje ogólne

o   Obowiązki prawne

o   Odpowiedzialność karna

o   Bezpieczeństwo własne podczas udzielania pierwszej pomocy.

 

 

·        Ocena stanu poszkodowanego (ćwiczenia)

o   Ocena miejsca zdarzenia

o   Ocena przytomności

o   Udrożnienie dróg oddechowych

 

 

 

·        Resuscytacja krążeniowo – oddechowa  (ćwiczenia)

o   Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej (RKO)

o   Resuscytacja u dzieci

o   Resuscytacja u dorosłych

o   Postępowania z osobą nieoddychającą z użyciem AED

 

 

·        Postępowanie z osobą nieprzytomną

o   Pozycja boczna ustalona (bezpieczna)

 

 

  • Omdlenie
  • Zawał serca
  • Zadławienie
  • Padaczka
  • Krwawienia
  • Złamania
  • Zwichnięcia

 

 

 

·        Scenki sytuacyjne utrwalające nabyte umiejętności

 

 

ROZDANIE CERTYFIKATÓW

 

 

Przykładowy cenny szkoleń

Grupa 1-5 osób 500 zł

Grupa 6-10 osób 700 zł

Grupa 11-20  osób 1000 zł

 

 

 

 

 

Akta Prawne

1)  znowelizowany Kodeks Pracy art. 209 (zmiany od 18 stycznia 2009 r.); ustawy z 21 Listopada 2008 r o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 1460 z 2008 r.); 2) obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 roku, które nakłada na pracodawców obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą punkty pierwszej pomocy i apteczki, których obsługa może zostać powierzona tylko i wyłącznie pracownikom przeszkolonym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.   KURSY PODSTAWOWEJ PIERWSZEJ POMOCY dla pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w miejscu pracy. Obowiązek wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie takich czynności wprowadza Kodeksu Pracy: Art. 209 1. § 1. Pracodawca jest obowiązany: 1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 2) wyznaczyć pracowników do: a) udzielania pierwszej pomocy, b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej. § 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. § 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. § 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio. Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą: